Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.

Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“(Jn 4,7-10)

Podivuhodné bolo to stretnutie. Ježiš a Samaritánka. Obaja smädní. Ježiš fyzicky, Samaritánka smädná po láske, po zmysle života, hladala „niečo viac“ zápasiac s horúčavou každodennosti.  Musela to byt odvážna žena. Spôsob, akým sa s Ježišom rozprávala nebol zdvorilostnou konverzáciou.

Je možné, že už mala toho dosť. Tak ako niekedy aj my. Náš život sprevádza „horúčava“ povinností, situácií, kedy musíme podávať výkony, vzťahov, ktoré nám nedávajú to, čo od nich čakáme. A tak hľadáme odpočinok, pokoj a naplnenie.

Read more ...

"Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou." Lk 9, 29

Druhá nedeľa v pôste nám predstavuje ďalší pilier pôstu, a to modlitbu. Možno sme už unavení z toho, že z každej strany počúvame o modlitbe, o tom, ako sa musíme modliť. Možno tomu aj rozumieme, že modliť sa je dobré, prospešné, osožné pre náš život, ale aj tak sa k tomu neviem odhodlať.

Read more ...

"Tak bude vaša odmena veľká a budete symni Najvyššieho." (Lk 6, 27-38)

Čo za odmenu nám to Ježiš prisľubuje? Hovorí, že odmena bude veľká a budeme synmi Najvyššieho. Takáto odmena sa mi páči. Veď keď Boh niečo prisľúbi, nebudú to maličkosti. Môžeme to vidieť aj v mnohých príbehoch, ktoré sa týkajú mňa, teba, našich blížnych...

sl odmena

Read more ...

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Mk 16,15-20

 

Naozaj?

 

Read more ...

Spievajte Pánovi pieseň novú,
lebo vykonal veci zázračné.  Žalm 98, 1

Mám rada žalmy, lebo vždy vystihnú to, čo prežívam. Niekedy oveľa lepšie ako ja. V posledných dňoch, aj dnes, počas svätej omše znejú slová o zázrakoch, veľkých veciach, ktoré robí Boh. A ja tak rozmýšľam, aký zázrak urobil naposledy v mojom živote...

Read more ...

Živé a účinné je Božie slovo, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Hebr 4,12

Tento verš bol alelujovým veršom dnešného dňa a pravdupovediac ma veľmi zaujal. Vynorila sa mi v hlave situácia, ktorú si možno zažil už aj ty.

Read more ...

Evanjelium zo dňa, Mk 1,21-28

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Read more ...

Múdre internetové stránky popisujú účinky tekutiny zvanej med nasledovne: Med prospieva hojeniu rán, má antibakteriálne účinky a môže nahradiť nezdravý cukor, pretože je zdrojom energie pre organizmus. Inak povedané, uzdravuje, očisťuje, pomáha bojovať proti tomu, čo nám škodí a dodáva silu. Nepripomína Vám to niečo? 
Read more ...

Ako teeneger si pamätám jednu zo skúšok odvahy. Patrilo medzi ne nájsť na lúke kobylku, položiť si ju na dlaň ruky a nech ukáže, ako ďaleko doskočí. Ak by sme chceli túto úlohu od dnešných mladých, neviem, ako by zareagovali.

Read more ...
Page 1 of 2