Drahí mladí priatelia!

Svätý Otec František napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom nás vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v našich domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19.

 List Svätého Otca Františka všetkým veriacim na mesiac máj 2020

Drahí bratia a sestry,

už je blízko mesiac máj, v ktorom Boží ľud s osobitnou intenzitou vyjadruje svoju lásku a úctu k Panne Márii. V tomto mesiaci je tradíciou modliť sa ruženec doma, v rodine. Doceniť tento domáci rozmer nás „prinútili“ obmedzenia spojené s pandémiou, a to aj z duchovného hľadiska.

Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovuobjavili krásu modlitby ruženca v domácnosti. Môžeme tak robiť spoločne alebo osobne; zvoľte si sami podľa situácie, s cenením si oboch možností. V každom prípade je tu však jedno tajomstvo, ako na to: jednoduchosť. A ľahko nájdeme, aj na internete, dobré predlohy ako sa modliť.

Okrem toho vám ponúkam texty dvoch modlitieb k Panne Márii, ktoré môžete prednášať na konci ruženca, a ktoré sa i ja sám budem modliť v mesiaci máj, duchovne zjednotený s vami. Pripájam ich k tomuto listu, aby tak boli k dispozícii všetkým.

Drahí bratia a sestry, kontemplovať spoločne Kristovu tvár so srdcom Márie, našej Matky, nás ešte viac zjednotí ako duchovnú rodinu a pomôže nám prekonať túto skúšku. Ja sa budem modliť za vás, osobitne za tých, čo najviac trpia, a vy sa prosím modlite za mňa. Ďakujem vám a zo srdca vám žehnám.

František

V Ríme pri Svätom Jánovi z Lateránu 25. apríla 2020, na sviatok sv. Marka evanjelistu

 

Aj my, z nášho ACM-ka, prijímame toto pozvanie k modlitbe a preto vám ponúkame modliť sa s nami každý jeden deň aspoň jeden desiatok posvätného ruženca. Na našom FB či instagrame vám budeme postupne ponúkať jednotlivé tajomstvá desiatkov s krátkou povzbudivou myšlienkou na každý pracovný deň počnúc od 4. do 29. mája. Ak chcete, po jednotlivom desiatku môžete pripojiť aj nasledujúcu modlitbu, ktorú nám vrelo odporúča pápež František. Pamätajme vo svojich modlitbách na všetkých chorých a trpiacich i na všetkých mladých našej Košickej arcidiecézy, Slovenska i celého sveta.

S úctou, láskou a vďakou

o. Ján, Mimka, Miro a Viktor

Modlitba po desiatku posvätného ruženca

Ó, Mária, vždy nám žiariš na našej ceste ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa ti, Uzdravenie chorých, ktorá si pod krížom bola pripojená k Ježišovej bolesti, pevne si uchovávajúc svoju vieru. Ty, Záchrana rímskeho ľudu, vieš, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa postaráš o to, aby tak ako v Káne Galilejskej mohla po tejto chvíli skúšky znova nastať radosť a oslava. Pomáhaj nám, Matka Božej lásky, riadiť sa dôsledne Otcovou vôľou a konať to, čo nám povie Ježiš, ktorý vzal na seba naše utrpenia a obťažil sa našimi bolesťami, aby nás skrze kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen.  

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

 

Rozpis

Dátum Desiatok Tajomstvo
4. máj Radostný - 1. desiatok Ježiš, ktorého si Panna Svätého počala
5. máj Radostný - 2. desiatok Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety pod srdcom nosila
6. máj Radostný - 3. desiatok Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila
7. máj Radostný - 4. desiatok Ježiš, ktorého si Panna v chráme obetovala
8. máj Radostný - 5. desiatok Ježiš, ktorého si Panna v chráme našla
11. máj Svetla - 1. desiatok Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie
12. máj Svetla - 2. desiatok Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru
13. máj Svetla - 3. desiatok Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie
14. máj Svetla - 4. desiatok Ježiš, ktorý sa ukázal v Božskej sláve na vrchu premenenia
15. máj Svetla - 5. desiatok Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti
18. máj Bolestný - 1. desiatok Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil
19. máj Bolestný - 2. desiatok Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný
20. máj Bolestný - 3. desiatok Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
21. máj Bolestný - 4. desiatok Ježiš, ktorý pre nás niesol kríž
22. máj Bolestný - 5. desiatok Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný
25. máj Slávnostný - 1. desiatok Ježiš, ktorý slávne vstal zmŕtvych
26. máj Slávnostný - 2. desiatok Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba
27. máj Slávnostný - 3. desiatok Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého
28. máj Slávnostný - 4. desiatok Ježiš, ktorý ťa Panna do neba vzal
29. máj Slávnostný - 5. desiatok Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval